Johann Florian Salisch & Anton Novak

in Josefstadt (Josefov, Prag)

 

Aufgrund des geringen Anzahl der aufgefundenden Spielwerken ist ein nur sehr kurzfristiger Bestand der Firma anzunehmen.


Möglicherweise spielt in diesem Zusammenhang (auch) eine Verwertung des Restbestandes von Spielwerken der Firma Slawik & Preissler samt deren Werkzeugen eine Rolle.


J. F. Salisch wurde am 6. Mai 1804 in Velký Třebešov, einer kleinen Ortschaft im Nordosten der heutigen Tschechei, geboren.


A. Novak, teilt seine damals in Südmähren gelegene Geburtsstadt, Vyškov (Wischau), in der er am 25. September 1819 auf die Welt kam, mit „Papa Zelinka“, wie Andreas Zelinka, (1802–1868), Bürgermeister von Wien 1861 bis 1868, liebevoll genannt wurde, der sein Jahresgehalt in der Höhe von 12000 Gulden zur Gänze für wohltätige Zwecke spendete (Wikipedia). (Goldhoorn S. 68f., Kowar S. 29)

 

Der Beginn der Firma Salisch und Nowak muss wohl für den 1840-er Jahren gewesen sein: „[Uhren-] Spielwerke werden auch noch im Königgrätzer Kreise zu Josephstadt, [und] […] zu Komotau [siehe Herrmann] verfertigt.“ (Enzyklopädische Zeitschrift des Gewerbewesens in Böhmen, 7. Jg., Prag 1847)
Firma Salisch a Nowak jistě začala fungovat někdy ve 40. letech 19. století: “[Hodinové] hrací strojky se zhotovují také v Josefově v Královéhradeckém kraji [a] […] v Chomutově [viz Herrmann] ” (Encyklopedický časopis řemeslnictví v Čechách, 7. ročník, 1847, kapitola 4 „Hodinářství“, citováno dle Goldhoorna, s. 26 a následující)

 

Wenn Goldhoorn, S. 27, die „Ähnlichkeit“ der Spielwerke von Salisch & Ant. Nowak mit denen von Rzebitschek vermuten lässt, dass Salisch und Nowak keine Hersteller, sondern nur Verkäufer von Spielwerken waren“, muss man betonen, dass es sich um eine Vermutung handelt, die zwar stimmen kann, aber nicht muss.
Na s. 27 se Goldhoorn se na základě „podobnosti“ strojků firmy Salisch& Ant. Nowak a strojků od Řebíčkadomnívá, že Salischa Nowak „nebyli výrobci, nýbrž pouze prodavači strojků“. Musíme však v tomto případě zdůraznit, že se jedná pouze o domněnku, která sice může být pravdivá, ale nemusí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk-Nr.

Musik-
pro-
gramm

 

 

 

6976

670

A. Maly oder Salisch & Nowak

 

 

 

10 cm-Walze, 2 Musikstücke, PICT

Kowar (2017), S. 217

 

6986

672

A. Maly oder Salisch & Nowak

 

 

 

10 cm-Walze, 2 Musikstücke, PICT

Kowar (2017), S. 217

 

7005

704

A. Maly oder Salisch & Ant. Novak

 

 

 

10 cm-Walze, 2 Musikstücke, PICT

Kowar (2017), S. 217

 

7016

717

Salisch & Ant. Novak in Josefstadt

 

 

 

10 cm-Walze, PICT, 2 Musikstücke

Slg. Seemann

 

7019

718

Salisch & Ant. Novak in Josefstadt

 

 

 

10 cm-Walze, 2 Musikstücke, PICT

Bearbeitung: Seemann; Kowar (2017), S. 217

 

704x

740

Salisch & Ant. Novak in Josefstadt

 

 

 

10 cm-Walze, 2 Musikstücke, PICT

Bericht: Seemann; Kowar (2017), S. 217 (als „?-?“)

 

7042

739

Salisch & Ant. Novak in Josefstadt

 

 

 

10,1 cm-Walze, Ø 2,8 cm, 83 Zähne, doppelte Basszunge, PICT, 2 Musikstücke (2.: Polnische Hymne)

Overige Oostenrijkse makers Duits.htm; Kowar (2017), S. 217

 

7048

743

Salisch & Ant. Novak in Josefstadt

 

 

Doppelte Basszunge, 10,2 cm-Walze, 2 Musikstücke, PICT

Archiv Niko Wiegman; Overige Oostenrijkse makers Duits.htm; Kowar (2017), 217 und 53, Abb. 48a

 

 

 


 

Josefov (deutsch Josefstadt) ist ein Ortsteil der Kleinstadt Jaroměř (Jermer) in der Region Ostböhmen im Norden von Tschechien. Als südöstlicher Teil von Jaroměř (Jermer) sind die beiden durch die Flussläufe von Elbe und Mettau bzw. durch eine dazwischen liegende Landzunge getrennt.
Josefov (německyJosefstadt) je část malého východočeského města Jaroměř na severu Česka. Josefov jako jihovýchodní část Jaroměře je oddělenaLabem a Metují, které vytváří jakýsi mys, oddělující obě části města.


Ebenfalls im Norden, allerdings im Nordwesten liegt die Ortschaft Komotau Chomotov), die den Liebhabern alter Spielwerke durch J. W. Herrmann bekannt ist. Obwohl Komotau im 19. Jahrhundert immer mehr als doppelt so viele Einwohner hatte, dürften Herrmanns Produktionszahlen noch geringer gewesen sein als das weiter unten als einige dutzend Werke geschätzte Œuvre der Firma Salisch & Nowak.
Rovněž na severu či spíše na severozápadě leží obec Chomutov, něm. Komotau, která je nadšeným obdivovatelům starých hracích strojků známa díky J. W. Hermannovi. I když měla Chomutov v 19. století více než dvakrát tolik obyvatel, byl Hermannův objem výroby ještě nižší než firmy Salisch & Nowak, jejichž produkce čítala odhadem několik tuctů strojků.


Die Festung Josefstadt entstand auf Anordnung von Kaiser Josef II. und rund fünfzig Jahre nach ihrer Errichtung, (im Jahr 1833), gehörten zwei Drittel der 1704 Bewohner dem Militär an.

Pevnost Josefov byla postavena podle nařízení císaře Josefa II. a přesně padesát let po jejím vybudování (roku 1833) byly dvě třetiny obyvatel (z celkového počtu 1704)příslušníky armády.


In der Folgezeit diente Josefstadt vorrangig als Garnisonsort und Gefängnis. Eines der hier stationierten Regimenter war das K.u.k. Infanterieregiment „Edler von Hortstein“ Nr. 92, von dem sich ein Foto erhalten hat:
Následně sloužil Josefov především jako garnizona a věznice.Jeden z regimentů, které zde byly umístěny byla c. a k. pěchota „Edler von Hortstein“ Nr. 92. Dokonce se zachovala i fotografie tohoto regimentu:

Diese Parade am Hauptplatz könnten Salisch und Nowak miterlebt haben.
Tuto přehlídku na hlavním náměstí mohli zažít i Salisch a Nowak.


Die Festung blieb militärisch bedeutungslos. Im Juni 1866 umgingen die preußischen Truppen nach der Schlacht bei Skalitz auf die Festung Josefstadt ohne sie anzugreifen.

 

Pevnost zůstala vojensky bezvýznamná. V červnu 1866 ji pruské jednotky po bitvě u Skalice obešly, aniž by ji napadly.


Auch wenn die Bevölkerungszahl von 1704 (1833) im Jahr 1900 auf mehr als 6000 angewachsen war, (davon ein Viertel Deutsche), dürfte der Vertrieb der Spielwerke so weit weg von Prag zu teuer gekommen sein. Trotz großer Ambitionen kam die Produktion vermutlich über einige dutzend Werke nicht hinaus.

 

I když roku 1900 stoupl počet obyvatel z 1704 (v roce 1833) na více než 6000 (z toho čtvrtina Němců), prodej hracích strojků tak daleko od Prahybyl přílišdrahý. Navzdory velkým ambicím zřejmě nebyla produkce vyšší než několik tuctů strojků.


Die Artilleriekaserne beherbergte im Ersten Weltkrieg vorübergehend 40.000 Kriegsgefangene.

Dělostřelecká kasárna dočasně pojala během první světové války 40 000 válečných zajatců

 

(Wikipedia)


 

Wir von eiou.at ersuchen um Mitteilung, falls ein Spielwerk dieses Herstellers auftauchen sollte!

 

Pokud někde narazíte na hrací strojek od tohoto výrobce,jako tým eiou.at Vás prosíme, dejte nám vědět!