Eckrosette violett 6strahlig

Maker unknown

Spieldosen / music boxes

4 airs, photo album


The sons of the Sea / Mary of Argyle ...


13cm x 9cm x 7cm


Ebay 2023 Nov 15


Photo Album


Ebay 2023 Nov 27


ddddddddd


12.5 inches x 10 inches x 4 inches


Ebay 2023 Nov 27